Tekst - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tuls Meubel Design

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking hebben op de door Tuls Meubel Design gevestigd te Schoonhoven, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Tuls Meubel Design goederen bestelt en/of koopt. 

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Tuls Meubel Design, in welke vorm ook, zijn na het versturen van de offerte 30 dagen geldig. Er komt een overeenkomst tot stand door een schriftelijke (order)bevestiging van Tuls Meubel Design of feitelijke uitvoering door Tuls Meubel Design.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Tuls Meubel Design. 

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Tuls Meubel Design ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Goederen gelden als geleverd, zodra Tuls Meubel Design de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Tuls Meubel Design of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.2 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Tuls Meubel Design het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant. 

3.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Tuls Meubel Design steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

3.4 De afgesproken leveringstermijn vangt aan op het moment dat Tuls Meubel Design van de klant een aanbetaling van tenminste 50% van het totaalbedrag van de opdracht heeft ontvangen. 

4. Prijzen 

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

4.2 De in de aanbiedingen van Tuls Meubel Design weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen van het materiaal, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Tuls Meubel Design gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden. Indien er na de (order)bevestiging door de klant wijzigingen in materiaal, afmetingen of afwerking gedaan worden, zal Tuls Meubel Design deze meer- of minderprijs in de factuur door berekenen.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Tuls Meubel Design te verrekenen met de door Tuls Meubel Design in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Tuls Meubel Design heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. 

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Tuls Meubel Design aangewezen bankrekening. Tuls Meubel Design heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Tuls Meubel Design, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Tuls Meubel Design is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Tuls Meubel Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Tuls Meubel Design voortvloeiende schade.

5.4 Tuls Meubel Design is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Tuls Meubel Design verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Tuls Meubel Design vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. 

5.6 Onverminderd de overige rechten van Tuls Meubel Design uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Tuls Meubel Design gehouden om de incassokosten te vergoeden die Tuls Meubel Design heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

6. Annulering

6.1 In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Tuls Meubel Design ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Tuls Meubel Design ten gevolge van de annulering geleden schade

6.2 Annulering van een speciale bestelling / maatwerk of nadat Tuls Meubel Design met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk.

7. Garantie

7.1 Indien door Tuls Meubel Design aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. 

7.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Tuls Meubel Design de te leveren producten -naar de keuze van Tuls Meubel Design- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Tuls Meubel Design de klant meedeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Tuls Meubel Design.

7.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Tuls Meubel Design vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Tuls Meubel Design wijzigingen in de door Tuls Meubel Design geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

8. Reclames 

8.1 Eventuele klachten over een door Tuls Meubel Design geleverd product, dienen terstond door de klant aan Tuls Meubel Design schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 90 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Tuls Meubel Design, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. 

8..2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Tuls Meubel Design niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Tuls Meubel Design van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Tuls Meubel Design zijn gecrediteerd. 

8.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Tuls Meubel Design het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle door Tuls Meubel Design te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Tuls Meubel Design, zolang de klant enige vordering van Tuls Meubel Design, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tuls Meubel Design te bewaren. 

9.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt. 

9.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Tuls Meubel Design tekort schiet of Tuls Meubel Design goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Tuls Meubel Design gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de Tuls Meubel Design te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Tuls Meubel Design. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Tuls Meubel Design was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Tuls Meubel Design uit de terugneming voortvloeien.

9.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuls Meubel Design is het opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen. 

9.6 Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan Tuls Meubel Design.

9.7 De opdrachtgever verklaart naar beste weten bij het geven van de opdracht geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Tuls Meubel Design voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

10. Ontbinding en beëindiging

10.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2 In geval van verzuim van de klant is Tuls Meubel Design gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Tuls Meubel Design verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3 Tuls Meubel Design is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Tuls Meubel Design zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Overmacht

11.1 Tuls Meubel Design is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Tuls Meubel Design opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Tuls Meubel Design niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Tuls Meubel Design zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Tuls Meubel Design als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Tuls Meubel Design of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Tuls Meubel Design.

11.3 Indien Tuls Meubel Design bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Tuls Meubel Design is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Tuls Meubel Design. 

12.2 Tuls Meubel Design is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden. Tuls Meubel Design is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van oorzaken die liggen buiten de invloedsfeer van Tuls Meubel Design zoals brand- of waterschade. 

12.3 De totale aansprakelijkheid van Tuls Meubel Design zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Tuls Meubel Design aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.4 Tuls Meubel Design is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met Tuls Meubel Design gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Tuls Meubel Design ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Tuls Meubel Design
Tekst - Niet gevonden waar u naar zoekt?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we jouw wensen en ideeën en zetten dit om in een nieuw ontwerp. 

Tuls Meubel Design

Copyright © 2024 Tuls Meubel Design | Site-Index | Privacyverklaring | Cookies | Algemene voorwaarden | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM